Huurvoorwaarden

HUURVOORWAARDEN SCHUTTERSHOF DOMBURG

1. Algemeen

1.1 De huurder mag het gebouw uitsluitend gebruiken voor de in de reserveringsbevestiging aangeduide activiteit.

1.2 De huurder is verplicht de door de verhuurder opgestelde huisregels (deze bevinden zich in de gehuurde ruimte + bij binnenkomst) in acht te nemen en voorts te doen wat in zijn vermogen ligt, opdat deze maatregelen ook door de gebruikers en bezoekers van het gehuurde worden opgevolgd.

1.3 De verhuurder heeft te allen tijde toegang tot het gehuurde ivm controle veiligheid e.d.

1.4 Het is de huurder zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder verboden:
a. in/op het gehuurde werkzaamheden te verrichten dan wel veranderingen aan te brengen
b. het gehuurde te (laten) gebruiken zonder het benodigde toezicht hierop.

1.5 De tijd die nodig is voor het inrichten en opruimen van de gehuurde ruimte(n) valt binnen de huurperiode van de huurder.

1.6 Het, indien van toepassing, inrichten en eventueel opruimen van attributen/meubilair/inventaris enz. vindt plaats in overleg met de verhuurder. Huurder stemt dit voorafgaand aan de huur af met de verhuurder.

1.7 De aanwijzingen van de verhuurder van het gehuurde dienen, in het belang van de veiligheid en een soepel verloop, stipt te worden opgevolgd.

1.8 Verhuurder verhuurt alleen aan personen die 18 jaar of ouder zijn.

1.9 Huurder kan de kleedkamers (indien gehuurd) een kwartier voor het ingaan van de huurtijd en tot een half uur na de huurtijd gebruiken om te verkleden/te douchen.

2. BHV/EHBO

2.1 De huurder van een locatie is zelf verantwoordelijk voor de EHBO/ bedrijfshulpverlening binnen het gehuurde.

2.2 Voor het verlenen van EHBO is in het gehuurde het benodigde materiaal aanwezig. Gebruik van deze materialen dient te worden gemeld bij de verhuurder.

2.3 Voorwaarden ten aanzien van de brandveiligheid:                                             

a. bij de vluchtwegen en de uitgangen mogen geen voorwerpen aanwezig zijn, waardoor de benodigde vrije doorgang wordt verminderd of waaraan men zich kan verwonden.
b. de uitgangen en nooduitgangen moeten goed zichtbaar zijn.                            
c. de blusmiddelen moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.                                                    
d. aanwijzingen, in het belang van de brandpreventie, moeten te allen tijde opgevolgd worden.

3. Schade en aansprakelijkheid

3.1 De huurder dient maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de verhuurder dan wel derden ten gevolge van het gebruik van het gehuurde schade lijden dan wel eventuele schade zoveel als mogelijk te beperken.

3.2 Voorafgaande aan het gebruik van het gehuurde dient de huurder het gehuurde en de inventaris te controleren. Eventuele gebreken en veroorzaakte schade meldt huurder onmiddellijk aan verhuurder.

3.3 Tijdens de duur van de huur aan of in het gehuurde veroorzaakte schade, anders dan door redelijk gebruik ontstaan, wordt voor rekening van de huurder door de verhuurder/derden hersteld.

3.4 In geval van oneigenlijk gebruik van het gehuurde behoudt verhuurder zich het recht voor bij constatering daarvan het gebruik van het gehuurde door huurder per direct te beëindigen. De als gevolg van het oneigenlijk gebruik ontstane schade en de daaruit voortvloeiende kosten voor noodzakelijke herstel komen voor rekening van de huurder.

3.5 De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door huurder geleden schade, door welke oorzaak ook ontstaan, ten gevolge van het gebruik van de accommodatie.

3.6 Bij overtreding van enig voorschrift gesteld aan de verhuur wordt aan gebruiker het verdere gebruik van het gehuurde ontzegd, zonder dat die gebruiker c.q. huurder enigerlei aanspraak op schadevergoeding kan maken.

3.7 De verhuurder is bevoegd om, indien weersomstandigheden, herstelwerkzaamheden of andere oorzaken dit noodzakelijk maken, een accommodatie (tijdelijk) onbruikbaar te verklaren zonder hiervoor enige schadevergoeding aan huurder verschuldigd te zijn.

4. Aanvraag huur

Jaarlijks terugkerende (structurele) huur door huurder wordt door verhuurder in het volgende verhuurseizoen ingepland na aanvraag door huurder. Als de planning gereed is, ontvangt de huurder de bevestiging voor het volgende verhuurseizoen. Huurder gaat automatisch akkoord met de bevestiging tenzij huurder schriftelijk of per mail reageert op de bevestiging onder vermelding van het bevestigingsnummer binnen 2 weken na ontvangst van de bevestiging.
Incidentele huur dient per e-mail worden aangevraagd.

5. Annulering

5.1 De annuleringsregeling voor huurder na een definitieve reservering (dit houdt in: een ontvangen reserveringsbevestiging), is als volgt:

a. een annulering van een reservering dient schriftelijk of per e-mail aan de beheerder worden doorgegeven.
b. bij annulering in de laatste 2 weken voor de reserveringsdatum wordt 100 % vd gereserveerde uren in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2-4 weken wordt 50% vd gereserveerde uren in rekening gebracht. Ook bij een lock-down of een door de overheid opgelegde sluiting, gelden deze annuleringsvoorwaarden.

5.2 Teneinde leegstand te voorkomen, kan de verhuurder bij niet-annulering van de zaal bij huurder een extra bedrag van €30,- per uur in rekening brengen.

5.3 In bijzondere gevallen zoals bij crisis, calamiteit, urgent onderhoud of bijvoorbeeld bij uitvaarten kan de verhuurder het gebruik van het gehuurde onmiddellijk opeisen en de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

5.4 Bij annulering door de verhuurder is de huurder geen huurprijs verschuldigd voor de geannuleerde reservering en heeft de annulering geen gevolgen voor het aantal gehuurde uren.

6. Tarieven en betaling huurprijs

6.1 De tarieven worden in de reservering vermeld en zijn bovendien te verkrijgen op aanvraag of op de website, www.schuttershofdomburg.nl Facturen moeten binnen 14 dagen na ontvangst factuur worden voldaan.

6.2 Bij niet-tijdige betaling is de verhuurder gerechtigd de incasso al of niet door derden te laten plaatsvinden en de nog lopende overeenkomsten zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de huurder.

6.3 Structurele huurders van een accommodatie betalen het gereduceerd tarief. Onder structureel gebruik wordt verstaan het huren van een en dezelfde accommodatie voor minimaal 40 uur per seizoen (seizoen loopt van 1 augustus tot en met 31 juli) op voorwaarde dat dit bij de reservering voor het seizoen is opgegeven. Het bijboeken van uren om tot 40 uur te komen is mogelijk tot 1 september.

Als blijkt dat de huurder in werkelijkheid minder dan 40 uur per seizoen gebruik maakt van de zaal, dan betaald men het normale tarief.

6.3.1 Commercieel gebruik                                                                                            
a. Onder commercieel gebruik wordt verstaan het gebruik voor commerciële doeleinden of gebruik waarvoor door de gebruiker een commerciële prijs of dienst aan derden wordt gevraagd of aangeboden. Het winstoogmerk is daarbij in hoge mate bepalend, maar niet leidend.                                                  
b. Onder commercieel gebruik wordt tevens verstaan het organiseren van activiteiten door particulieren, die niet vallen onder de primaire functie. De primaire functie van het gebouw is en blijft de verenigings- en gemeenschapsfunctie, d.w.z. het bieden van gelegenheid en faciliteiten aan in de gemeente gevestigde en werkzame sociale en culturele verenigingen c.q. –organisaties, alsmede aan de gemeente zelf.                                                             
c. Als in de gemeente gevestigde en werkzame sociale en culturele verenigingen c.q. – organisaties activiteiten organiseren met als doel om hun financiële positie te versterken dan wordt geen commercieel tarief doorberekend.

Voor toelichting over de diverse tarieven, kunt u contact opnemen met de verhuurder.

6.4 Indien huurder niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet heeft verhuurder het recht om huurder de mogelijkheid tot het kunnen huren van de accommodatie te ontzeggen.

7. Plaatsen en gebruiken eigen materiaal

Het plaatsen en gebruiken van eigen materiaal van de huurder is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

8. Schoonmaak

De reguliere kosten van de schoonmaak van het gehuurde zijn voor rekening van de verhuurder. Noodzakelijk geachte extra schoonmaakwerkzaamheden zijn voor rekening van de huurder en worden door de verhuurder uitgevoerd. Deze kosten bedragen €35 per uur (inclusief BTW).

9. Evenementen

9.1 Afhankelijk van het soort evenement wordt door verhuurder bepaald welke ruimten ten behoeve van het evenement gebruikt worden. De verhuurder bepaalt welke ruimten worden toegewezen.

9.2 Reserveringen van structurele huurders kunnen voor zover nodig maximaal 4 keer per jaar zonder voorafgaand overleg worden geannuleerd om met de reservering overlappende evenementen zoals een schoolmusical, muziekuitvoering of sporttoernooi te kunnen laten plaatsvinden.

9.3 Structurele huurders die moeten wijken voor een evenement betalen geen annuleringskosten en het zal evenmin van invloed zijn op het door de huurder verschuldigde tarief.

9.4 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een eventueel benodigde evenementenvergunning en/of ontheffingen.

10. Nuttigen consumpties

Het zelf meebrengen van consumpties is niet toegestaan. Als de gebruikers consumpties willen nuttigen of de gelegenheid willen geven om consumpties te nuttigen, dan zijn zij verplicht gebruik te maken van de diensten van de exploitant in het gehuurde.

11. Bij onvoorziene omstandigheden

In gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, volgt onderling overleg. Indien onderling overleg geen oplossing biedt, volgt gezamenlijk overleg met de gemeente Veere.